Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ विद्यालयेषु छात्र-सुरक्षार्थं मार्गरेखा कार्या - सर्वोच्चन्यायालयः। वित्तकोशान् विरुद्ध्य सामूहिकमाध्यमद्वारा प्रतिषेधः ।।

Sunday, April 1, 2018

Bookmark and Share
जन्मग्रामस्य प्रेममनुभूय मलाला। 
              इस्लामबाद् > तालिबान् भीकराणां गोलिकाशस्त्राणि अतिजीव्य बालिकानां शिक्षायै नखशिखान्तं प्रवर्तमानायै नोबल् पुरस्कारजेत्र्यै मलाला यूसफ् सायि वर्यायै पाकिस्स्थानस्थः 'स्वात्' जन्मग्रामः प्रेमादरान् समार्पयत्भु भुषुण्डिशस्त्रपीडनानन्तरं ब्रिट्टन् राष्ट्रम् अघिवसन्ती मलाला गतदिने एव पाकिस्थानं प्राप्तवती। तदनन्तरं पितृभ्यां सोदराभ्यां पाक्मन्त्रिणा मरियम् औरङ्गसीबिना च सह स्वात् ग्रामं सम्प्राप्ता मलाला एकहोरां यावत् बन्धुभिः सुहृद्भिः च साकं व्यवहृतवती।