Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ विद्यालयेषु छात्र-सुरक्षार्थं मार्गरेखा कार्या - सर्वोच्चन्यायालयः। वित्तकोशान् विरुद्ध्य सामूहिकमाध्यमद्वारा प्रतिषेधः ।।

Saturday, April 14, 2018

Bookmark and Share
अमेरिक्का सहकारिणां सहयोगेन सिरियस्योपरि आक्रमणम् अकरोत्।

    वाषिङ्टण् > डूमा देशे रासायुधस्य प्रयोगः कृतः इत्यारोप्य सिरियाराष्ट्रं विरुद्ध्य स्वस्य युद्धसहकारिणः साहाय्येन अमेरिक्का सिरिया राष्ट्रस्योपरि आक्रमणम् अकरोत्। रासायुधानां सम्भृतकेन्दे एव आक्रमणम् अकरोत्। यु एस्, यु के, फ्रान्स् एते भवन्ति संयुक्तसेनादलेषु। आक्रमणस्य वार्ता यू एस् राष्ट्रपतिः ट्रम्पः तथा अन्ये राष्ट्राघिपाः प्रमाणीकृतवन्तः। दमास्कस् प्रदेशात् विस्फोटक शब्दाः श्रूयते इति आवेदनम् अस्ति। दमास्कसस्थ-सिरिय-वैज्ञानिक अनुसन्धानकेन्द्रः आक्रमितः इति 'सिरिय-ओब्सर्वेट्टरि फोर् ह्यूमन् रैट्' नामिका मानवाधिकार-संस्थया आवेदितः।