Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

होमियो वैद्यानां स्वस्य चिकित्सालये औषध-विक्रयणाय बाधा नास्ति। अन्ताराष्ट्रन्यायालये भारतस्य विजयः न्यायाधिपपदे पुनरपि दलवीर भण्डारिः।आयकरस्य शासनविधिं समग्रं परिष्कर्तुं केन्द्रसर्वकारेण षडङ्गसमितिः नियुक्ता।

Sanskrit in Daily Life

Bookmark and Share
विवाह क्षणपत्रिकायाम् उपयोगाय।   - यजुर्वेदशाखा -
1.इयं नार्युपब्रुतेऽग्नौलाजानापदन्ति।
दीर्घायुरस्तु मे पति जीवातु शरदश्शतम्॥


2.सहधर्म्मश्चरियताम्

3. मम हृदये हृदयं ते मम चित्ते चित्तमस्ति ते

4.मम वाचमेकनोश्रुणु मामेवानुव्रता सहचर्या मयाभव
5.मित्रोसि
6. गृध्रामि ते सुप्रजास्त्वाय हस्तम्